Adatkezelési Tájékoztató

Tusy

BEVEZETÉS

A www.berportal.hu honlapot a New Commentor Gazdasági Kiadó, Oktató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1161 Budapest, József u. 18., adószám: 13549787-2-42, e-mail: info@berportal.hu(továbbiakban Adatkezelő) üzemelteti és nyújtja az oldalon elérhető szolgáltatásokat.

New Commentor Kft. ezúton, jelen Adatkezelési tájékoztatón keresztül tájékoztatja a tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési, technikai intézkedéseiről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint jogai érvényesítésének lehetőségeiről és ezzel jelen tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a benne foglalt elvekkel és szabályokkal elérhető a www.berportal.hu/adatkezelesoldalon. Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató módosítására, mely során a módosított tájékoztató az említett weboldalon válik elérhetővé és annak közzétételével lép hatályba.

ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

New Commentor Kft.
Székhely: 1161 Budapest, József u. 18.
Adószám: 13549787-2-42
Telefonszám: 06 20 9212565
E-mail:info@berportal.hu

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

“Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőalapján azonosítható.

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelőkijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelőnevében személyes adatokat kezel. 

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történőhozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelműkinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejezőcselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintőszemélyes adatok kezeléséhez. 

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelműés jogszerűcélból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetőmódon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekűarchiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történőtovábbi adatkezelés („célhoz kötöttség”). 

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”). 

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerűintézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).  

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történőtárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekűarchiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelőtechnikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelőbiztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

Az Adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉS

1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az alábbi előírások:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk, (1):
 2. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy tö̈bb konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
 3. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény).

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg Adatkezelő részére, úgy az adatközlőnek gondoskodnia kell az érintett hozzájárulásának beszerzéséről és annak eljuttatásához Adatkezelőhöz.

2. ADATKEZELÉS KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ ÉRINTETT JOGAI

A) WWW.BERPORTAL.HUWEBOLDAL HASZNÁLATA

ÉRINTETTEK KÖRE: A www.berportal.hu oldalt, a szakmai cikkeket és egyéb a weboldalon található oldalakat használó, megtekintő látogatók.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: IP-cím

ADATKEZELÉS CÉLJA: WP Statistics által szolgáltatott látogatottsági adatok nyújtása az érintettek szokásainak marketing célú elemzéséhez, mint leglátogatottabb oldalak, cikkek, legutolsó keresőszók. WP Statistics adatvédelmi szabályzata az alábbi linken elérhető: https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Látogatástól számított 30 nap.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul azzal, hogy meglátogatja a weboldalt. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy szolgáltatásunkat nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

B. HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ REGISZTRÁLÁS A WWW.BERPORTAL.HUOLDALON:

ÉRINTETTEK KÖRE: A www.berportal.huoldalon hírlevélre feliratkozók.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: Név, E-mail cím, IP-cím.

ADATKEZELÉS CÉLJA: Kapcsolattartás, Hírlevelek küldése, Hírlevelek nyomon követése (megnyitás, kattintás), Elégedettségi kérdőív kiküldése visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

C. TERMÉKEK MEGRENDELÉSE A WWW.BERPORTAL.HUOLDALON:

ÉRINTETTEK KÖRE: A www.berportal.hu oldalon valamely szakmai terméket megrendelők.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Cím, Felhasználói azonosító,  IP-cím.

ADATKEZELÉS CÉLJA: Kapcsolattartás, Azonosítás, Számlázás, Megrendelt termékek biztosítása, elérhetővé tétele érintett számára, Elégedettségi kérdőív kiküldése visszacsatolásként.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, valamint a szerződés teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legfeljebb az utolsó megrendelést követő öt évig.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

D. REKLÁMMEGJELENÉS MEGRENDELÉSE

ÉRINTETTEK KÖRE: A www.berportal.huoldalon megjelenő reklámhirdetést megrendelők.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Cím, IP-cím.

ADATKEZELÉS CÉLJA: Kapcsolattartás, Azonosítás, Számlázás, Igényelt médiamegjelenés(ek) biztosítása érintett számára, Elégedettségi kérdőív kiküldése visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag, illetve a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legfeljebb az utolsó lejárt médiamegjelenést követő öt évig.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

E. WWW.BERPORTAL.HU OLDALON HASZNÁLT COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

ÉRINTETTEK KÖRE: A www.berportal.hu oldalt látogató valamennyi érintett.

ADATOK KÖRE: IP-cím.

ADATKEZELÉS CÉLJA: Látogatók azonosítása és nyomon követése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI: Az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat a cookie-k használatával.

ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az adott munkamenet lezárásáig tartó időszak.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt, de böngészőnként ennek helye változhat.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

F. GOOGLE ADWORDS

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

G. GOOGLE ANALYTICS

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 5. Google által alkalmazott irányelvek: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, https://policies.google.com/privacy?hl=hu

H. ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV

ÉRINTETTEK KÖRE: Elégedettségi kérdőívet kitöltöttek.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím.

ADATKEZELÉS CÉLJA: Elégedettség figyelése a nyújtott szolgáltatások vonatkozásában minőségbiztosítási visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról, Visszaérkezett, kitöltött kérdőívek elemzése, Válaszok felhasználása marketing célokra.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legfeljebb a kitöltött és visszaküldött elégedettségi kérdőívtől számított 5 évig.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem tölti ki a kérdőívet és így nem adja meg személyes adatait.

I. KÖZÖSSÉGI OLDAL

ÉRINTETTEK KÖRE: A www.facebook.com/berportal oldalt kedvelők (lájkolók). 

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: Érintett neve és nyilvános profilképe.

ADATKEZELÉS CÉLJA: Gazdasági hírek megosztása, weboldal megosztása, szolgáltatások, akciók ismertté tétele, a weboldal népszerűsítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon.

ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, az érintett a közösségi oldalon tájékozódhat a közösségi oldal alkalmazott irányelveiről.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem kedveli (lájkolja) a közösségi oldalt.

J. TELEFONOS KAPCSOLATFELVÉTEL

ÉRINTETTEK KÖRE: Az Adatkezelővel telefonon keresztül kapcsolatot építő, kapcsolatot tartó valamennyi érintett.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: Név, E-mail cím, Telefonszám.

ADATKEZELÉS CÉLJA: Kapcsolattartás; Azonosítás; Tájékoztatás; Szolgáltatások megrendelése és nyújtása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik, tiszteletben tartva jelen adatvédelmi alapelveket.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de az utolsó kapcsolatfelvételt követő 5 évig, kivéve, ha az adatkezelés más ponton is megvalósul, ebben az esetben annak megfelelően történik.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.

K. FENTIEKTŐL ELTÉRŐ, EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Jelen tájékoztatóban nem részletezett adatkezelésekről Adatkezelő az érintett személlyel történő kapcsolatba lépéskor ad tájékoztatást érintett részére.

3. IGÉNYBE VETT TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK

A. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

Az adatkezelő tárhely szolgáltatót vesz igénybe a honlap és annak adatai tárolásának technikai biztosításához, valamint az érintettek számára történő díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak online módon történő nyújtásának technikai biztosításához.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Adószám: 25138205-2-41
E-mail cím: info@mhosting.hu
Feladata: www.berportal.hu oldal tárhely és domain szolgáltatása

ÉRINTETTEK KÖRE: A weboldalt használók, illetve az Adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.

KEZELT ADATOK KÖRE: Az érintett által megadott személyes adatok.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A weboldal technikai biztosítása és statisztikák nyújtása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE: Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

B) E-MAIL LEVELEZÉS TECHNIKAI BIZTOSÍTÁSA

Adatkezelő külön szolgáltatót vesz igénybe e-mailes levelezésének technikai biztosításához.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
E-mail cím: info@mhosting.hu
Feladata: www.berportal.hu oldal tárhely és domain szolgáltatása, e-mail levelezés technikai biztosítása
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.mhosting.hu/adatvedelem?_ga=2.173884966.480049512.1524472027- 606351244.1502271479

ÉRINTETTEK KÖRE: Az adosziget.hu e-maileket használók (valamennyi fogadó, küldő).

KEZELT ADATOK KÖRE: Az érintett által megadott személyes adatok.

ADATKEZELÉS CÉLJA: Az e-mail-ezés technikai biztosítása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE: Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

C) WWW.BERPORTAL.HU OLDAL TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Adatkezelő külön szolgáltatót vesz igénybe a www.berportal.hu weboldal fejlesztéséhez és informatikai feladatok ellátásához.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Servantes Szoftver Kft.
Székhely: 1161 Budapest, József u. 18.
Cégjegyzékszám: 01-09-963496
Web oldal: www.servantes.hu

ÉRINTETTEK KÖRE: A www.berportal.huoldalon keresztül személyes adatokat megadók.

KEZELT ADATOK KÖRE: Az érintett által megadott személyes adatok.

ADATKEZELÉS CÉLJA: A www.berporta.huoldal technikai biztosítása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE: Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

C) RENDSZERGAZDAI FELADATOK

Adatkezelő külön szolgáltatót vesz igénybe a www.berportal.hu weboldal rendszergazdai feladatainak ellátásához.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Cégnév: Báthory Nándor
Székhely: 3900 Szerencs, Magyar u. 36.
Adószám: 68805393-1-25
E-mail cím: nandor@rendszergazda.ws
Feladata: Webbiztonság, karbantartás

ÉRINTETTEK KÖRE: A www.berportal.hu oldalon keresztül személyes adatokat megadók.

KEZELT ADATOK KÖRE: Az érintett által megadott személyes adatok.

ADATKEZELÉS CÉLJA: A www.berporta.hu oldal rendszergazdai feladatainak biztosítása.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE: Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

4. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

a) Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, b) Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, 
c) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az alábbi elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Hírlevélről történő leiratkozásnál: Leiratkozást a hírlevelek láblécében található Leiratkozás linkre való kattintással lehet megtenni automatikusan.
Postai úton: New Commentor Kft. 1161 Budapest, József u. 18.
E-mailen keresztül: info@berportal.hu

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
Postai úton: New Commentor Kft. 1161 Budapest, József u. 18.
E-mailen keresztül: info@berportal.hu

d) Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérőcélból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérőcélról és minden releváns kiegészítőinformációról.
e) Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti bírósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amennyiben adatkezelői jogsértéssel találkozik:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Mobiltelefon: +36 30 683 5969; +36 30 549 6838
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Szolgáltatásainkat csak abban az esetben tudjuk nyújtani, ha Ön megadja azon személyes adatait, mely az adatkezelés tárgyát képezi. Amennyiben az önkéntes adatszolgáltatást az érintett nem teszi meg, úgy Adatkezelő szolgáltatást nem tud nyújtani érintett számára.

Különleges adatot nem kérünk és nem tartunk nyilván, azt harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen. 

A honlap használatához, illetve a kapcsolatfelvételhez megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

6. ÉRINTETTEK ÁLTALÁNOS JOGAI

a) Érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

b) Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítőnyilatkozat útján történő– kiegészítését. 

c) Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelőpedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül meghatározott feltételek esetén.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelőellenőrízze a személyes adatok pontosságát; 
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 4. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelőjogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

e) Adathordózhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra bizonyos esetekben, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

f) Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történőkezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történőkezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

g) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagyőt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Jelen jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

7. ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSI HATÁRIDEJE

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belültájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belültájékoztatja az érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8. ADATVÉDELEM, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelőa tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségűés súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. 

Az Adatkezelő megfelelőtechnikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt biztosítják, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. 

ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről úgy, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetőenismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következőfeltételek bármelyike teljesül: 

 1. az adatkezelő megfelelőtechnikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsítthetően nem valósul meg; 
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az előző bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését 

ADATVÉDELMI INCIDENS JELENTÉSE FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

Jelen tájékoztató elkészítése során az alábbi jogszabályokra voltunk figyelemmel:

 1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 2. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 3. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 4. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 5. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 6. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 7. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 8. 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 9. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről