A terhességi-gyermekágyi segély elnevezése 2015. január 1-jétől csecsemőgondozási díjra módosul. A csecsemőgondozási díj a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgálja.

2014. december 31. napját követő szülések esetén a jogosultság feltételeinek változatlanul hagyása mellett módosult a szülési szabadság idejére járó ellátás összegének megállapítása. A 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyv rendelkezései szerint az anya, és az a nő, aki gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vesz 24 hét szülési szabadságra jogosult. A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy legfeljebb 4 hét a szülés várható időpontja elé essen.

A szülési szabadság idejére a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezései szerint a szülési szabadságra jogosult nőt csecsemőgondozási díj  illetheti meg.

A csecsemőgondozási díj  a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás. Fontos, hogy a csecsemőgondozási díj  legkésőbb a gyermek születésének napjával nyílik meg.

Nem változott, továbbra is csecsemőgondozási díjra jogosult aki

  • a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy

  • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül

  • és rendelkezik a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött idővel.

Ha a kérelmező a szülést (jogosultságot) megelőző két éven belül nem rendelkezik 365 nap biztosításban töltött idővel, a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe beszámítható:

  • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély/ csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj – kivételt képez a hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj – folyósításának az ideje;

  • közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 nap;

  • a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának ideje.

Lényeges változás következett be a csecsemőgondozási díj összegének megállapításában. A  nemzeti adóhatósághoz érkező havi bevallásokból kell a csecsemőgondozási díj összegét kiszámítani. A jogszabály „jövedelem” alatt a meghatározott időszakra adóelőleg megállapításához az állami adóhatóságnál bevallott, pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet érti, melyet arra a hónapra kell figyelembe venni, amely hónapra a bevallás készült. Megszűnik tehát a különbség a rendszeres és nem rendszeres jövedelmek között, a nem rendszeres jövedelmek is a rendszeres jövedelemmel azonos módon, teljes összegben az ellátás meghatározásának alapját képezik.

A csecsemőgondozási díj alapjának kiszámítása:

A csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál jövedelemként kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló munkaviszonyban (egyéb biztosítási jogviszonyban) elért, a személyi jövedelem-adóelőleg megállapításához, az állami adóhatósághoz bevallott, pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

1. Amennyiben az igénylő, a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafele számítva rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, akkor csecsemőgondozási díj alapját, ezen 180 napi jövedelem figyelembe vételével kell megállapítani, ha a biztosítási idő folyamatos. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén, a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. A 180 napi jövedelem keresésekor legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet visszamenni.

2. Ha az 1. pontban meghatározott időtartamban nincs 180 naptári napi jövedelem, de ezen időtartam alatt a jogosultságot közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számítva rendelkezik az igénylő legalább 120 naptári napi jövedelemmel, akkor a csecsemőgondozási díj alapját a 120 naptári napi tényleges jövedelem figyelembevételével kell megállapítani.

Ezt a szabályt alkalmazni akkor lehet, ha van az ellátásra való jogosultságot közvetlenül megelőzően legalább 180 nap folyamatos – Tbj. 5. § szerinti – biztosítási jogviszonya az igénylőnek.

3. Amennyiben az 1. és 2. pontban meghatározottak szerint nem lehet a csecsemőgondozási díj alapját megállapítani, akkor azt a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének a harmincad részében kell meghatározni. Kivételt képez ez alól, ha a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyában elért – legalább 30 naptári napi – tényleges jövedelme, ennek hiányában szerződés szerinti jövedelme a minimálbér kétszeresénél kevesebb. Ez esetben a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján kell a csecsemőgondozási díj alapját megállapítani.

A tényleges jövedelem alapján akkor lehet számolni, ha az ellátásra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától az előző év első napjáig terjedő időszakban legalább 30 naptári napi jövedelemmel rendelkezik a kérelmező.

Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak:

  • a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,

  • ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is -, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.

A csecsemőgondozási díj a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 %-a. Az így megállapított összeg személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, a megjelölt adókedvezmények figyelembe vételével a személyi jövedelemadó-előleget a folyósító szerv levonja.

Végül az átmeneti időszakra vonatkozó szabály: A 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel 2014. december 31-ét követően megállapított csecsemőgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 14-én hatályos szabályok alapján terhességi-gyermekágyi segélyként járt volna.

Megosztás