A munkaügyi hatóság a foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségével kapcsolatos adatoknak más szervek eljárásában történő felhasználása céljából hatósági nyilvántartást vezet. Komoly hátrányt okozhat egy cégnek, ha szerepel ebben a nyilvántartásban, ugyanis nem részesülhet állami támogatásban, nem vehet részt a pályázatokban az a munkaadó, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló rendeletben szereplő feltételeknek. Ennek a részleteit az 1/2012.(I.26) NGM rendelet tartalmazza.

Az alábbi esetekben nem felel meg egy cég a rendezett munkaügyi kapcsolat kritériumának:

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdés a) pontjában vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,
a harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély nélkül történő foglalkoztatása,
a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó Mt. szabályozásnak a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos rendelkezéseinek a megsértése, valamint
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

Amennyiben a fenti szabályok megsértése miatt bírsággal sújtják a vállalkozást, akkor már nem minősül rendezett munkaügyi kapcsolattal rendelkező vállalkozásnak. Kivételt képez ez alól, és mégis megkaphatja a támogatást az a vállalkozás, amelynél két éven belül a hatóság a korábbival azonos jogsértés elkövetését nem állapította meg, illetve jogviszony bejelentés elmulasztása esetén az alábbi esetekben:

a kiszabott bírság összege nem haladja meg a harmincezer forintot
a jogsértés első alkalommal, egy munkavállaló vonatkozásában kerül megállapításra
két éven belül a hatóság a korábbival azonos jogsértés elkövetését nem állapította meg.

Megosztás