Rehabilitációs hozzájárulás 2017.

Megváltozott munkaképességű személy

A rehabilitációs hozzájárulás összege 2010 óta változatlan volt. Azóta a minimálbérek jelentős mértékben növekedtek, így a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ösztönzésére ez az összeg egyre inkább kevésnek bizonyult.

A törvény célja ugyanis a megváltozott munkaképességű személyek minél nagyobb arányú foglalkoztatása. Annak ellenére, hogy a befizetendő összeg igen jelentős mértékű, a statisztikai adatok szerint még mindig több, mint 60 ezer olyan betöltetlen pozíció van hazánkban, amelyek esetében a kérdéses cégek inkább befizetik a rehabilitációs hozzájárulást, mintsem megváltozott munkaképességű munkavállalókat alkalmaznának. Az érintett potenciális munkavállalók köre eközben több tízezer főre rúg.

Rehabilitációs hozzájárulás 2017.

Korábban a rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 ft/fő volt évente. Ez 2017. január 01-jétől emelkedett, idén már a minimálbér összegének kilencszeresét kell fizetni, azaz 1 147 500 ft-ot. A módosítás a 2016. évi LXVII. törvényben szerepel.

Azonban nem minden munkáltató köteles megfizetni ezt a terhet. Azok a munkaadók érintettek, amelyeknél a foglalkoztatottak száma meghaladja a 25 főt. A törvényben a számukra előírt foglalkoztatási szint 5 %. Ez azt jelenti, hogy a törvény hatálya alá tartozó munkaadó által foglalkoztatottak létszámából 5% megváltozott munkaképességű munkavállaló kell hogy legyen. Aki ezt a feltételt nem teljesíti, a hiányzó létszámra köteles megfizetni a fent rögzített hozzájárulás összeget.

Átlagos statisztikai állományi létszám

A gyakorlatban felmerül a kérdés, hogy kik azok a foglalkoztatottak akik a törvény által említett létszámba beletartoznak. A jogszabály szerint létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerint tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

A létszám megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni:

 • a közfoglalkoztatási jogviszonyban, és a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban foglalkoztatottakat
 • az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen (!) alkalmazott munkavállalót
 • az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót
 • a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonát
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyt annál a munkaadónál, aki őt nevelőszülőként foglalkoztatja.

Munkaerő kölcsönzés esetében munkaadónak a kölcsönbe vevő munkáltató minősül – kivéve ha a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő felé erre irányuló nyilatkozatot tesz. Ebben az esetben a kölcsönbe adót terheli a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség.

Megváltozott munkaképességű személynek minősül

Fontos tisztázni a jogszabály helyes alkalmazásához azt is hogy ki minősül megváltozott munkaképességű személynek:

 • akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 %-os vagy kisebb mértékű
 • aki legalább 40 %-os egészségkárosodással rendelkezik
 • akinek a munkaképesség csökkenése 50-100 %-os mértékű
 • aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.
 • A részmunkaidőben, legalább 4 órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy a törvény szerint a munkáltatónál egy főnek számít.

A rehabilitációs hozzájárulásra év közben előlegeket kell fizetni. Az előleg mértéke a tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves hozzájárulás kötelezettség negyede. Az előlegekről a negyedévet követő hónap 20-ig bevallást kell benyújtani a 01-es nyomtatványon és a befizetési kötelezettség is ekkor keletkezik. A negyedik negyedévre nem január 20-ig kell az előleget befizetni, hanem az éves elszámolás határidejéig kell azt teljesíteni (február 25).

Nyilvántartás

A megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató munkáltató nyilvántartást is köteles vezetni, amelynek tartalmaznia kell a megváltozott munkaképességű munkavállaló személyes adatait, taj számát, a munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékét, illetve az ezek igazolására szolgáló okiratok másolatát.

 

Megosztás