Bár még tart a nyári vakáció, a gyermekek minden nappal közelebb kerülnek az új tanévhez, a szülők pedig az ezzel összefüggő többletkiadásokhoz. E költségekhez hivatott hozzájárulni a munkáltató által a cafeteria rendszer keretében az Szja.tv. 71. §-a alapján, a tanév első napját megelőző 60. naptól az év végéig adható iskolakezdési támogatás.

A személyi jövedelemadó e szakasza szerint iskolakezdési támogatásnak az a juttatás minősül, melyet

 • a munkáltató

 • a közoktatásban részt vevő gyermekre, tanulóra tekintettel

 • a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig

 • tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító – papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott – utalvány formájában juttat,

 • feltéve, hogy a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vagy e szülőnek, gyámnak (ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot) vele közös háztartásban élő házastársa,

 • és a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz.

A jogszabály alkalmazásában munkáltatónak minősül a társas vállalkozás is, illetve munkavállalónak tekintendő a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállaló és a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. Nincs tehát akadálya annak, hogy akár a kiegészítő tevékenységet folytatató társas vállalkozó is részesüljön ilyen juttatásban.

A nemzeti közneveléséről szóló törvény értelmében közoktatásban az a gyermek vesz részt, aki

 • óvodás, illetve

 •  általános iskola,

 •  gimnázium,

 • szakközépiskola

 • szakiskola

 • alapfokú művészeti iskola

 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,

tanulója.

A családok támogatásáról szóló törvény 7. § a) pontja szerint nevelési ellátásra jogosult a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelőszülő, illetve a gyám.

A jogszabályok alapján tehát nem csak az kaphat iskoláztatási támogatást, aki a családi pótlékban ténylegesen részesül, hanem az is, az is, aki arra egyébként jogosult lenne, illetve a jogosult házastársa is. Ez azt jelenti, hogy mindkét szülő kaphat iskolakezdési támogatást, abban az esetben is, ha ugyanannál a munkáltatónál dolgoznak, sőt ha több helyen dolgoznak a szülők, akár minden munkáltatótól megkaphatják az utalványokat.

Nem részesülhet viszont a támogatásban az elvált édesapa, aki nem él közös háztartásban a gyermekkel, de nem illeti meg a kedvezmény a vérszerinti szülő élettársát sem. A vérszerinti szülő házastársa viszont mint családi pótlékra jogosult, kaphat munkáltatójától ilyen formában kedvezményt.

A támogatás értéke a minimálbér 30 százaléka lehet gyermekenként, amely összeg 119 százaléka után a juttatónak 16 százalékos személyi jövedelemadót és 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Az említett összeghatárt meghaladó kedvezményt viszont 27 százalékos EHO terheli.

A juttatást 2014-ben is utalvány formájában adhatják a munkáltatók, mely lehet papír alapú, de már elérhetőek az elektronikus utalványok is.

És végül fontos felhívni a figyelmet a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról szóló nyilatkozatra.  Ebben a munkavállaló – a gyermek(ek) nevének és adóazonosító (ennek hiányában személyi adatai) megadás mellett – nyilatkozik arról, hogy jogosult az iskoláztatási támogatásra.

Megosztás